MATURANTI

MATURITNÉ TÉMY - školský rok 2018/19

VLASTNOSTI A ŠTRUKTÚRA LÁTOK

 • Látky, prvky, zlúčeniny, zmesi, oddeľovanie zložiek zmesí
 • Zloženie a štruktúra atómov, základný a excitovaný stav atómov, hmotnosť atómov, molekúl, látkové množstvá , PSP.
 • Chemická väzba, elektrónové štruktúrne vzorce. Skupenstvá látok, kryštálové štruktúry látok a chemická väzba.
 • Názvoslovie anorganických látok, precvičovanie, výpočty z chemických vzorcov
 • Roztoky, látkové bilancie v roztokoch.

CHEMICKÉ REAKCIE A ICH PRIEBEH

 • Chemické reakcie, typy, kinetika chemických reakcií, výpočty z rovníc
 • Termochémia, výpočty z termochemických rovníc
 • Chemická rovnováha
 • Kyseliny a zásady, protolytické reakcie, určovanie pH roztokov
 • Oxidácia a redukcia, redoxné deje v prírode
 • Zrážacie reakcie, analytická chémia, výpočty zo vzorcov

PRVKY A ICH ANORGANICKÉ ZLÚČENINY

 • Periodicita fyz.-chem.vlastností prvkov a zlúčenín , porovnanie vlastností kovov, vodíka, s-prvkov a d-prvkov-
 • Komplexné zlúčeniny
 • Periodicita fyz.-chem.vlastností prvkov a zlúčenín 13. a 14. skupiny PSP
 • Periodicita fyz.-chem. vlastností prvkov a zlúčenín 15. a 16. skupiny PSP
 • Periodicita fyz.-chem. vlastností prvkov a zlúčenín 17. a 18.skupiny PSP

CHARAKTERISTIKA A VLASTNOSTI ORGANICKĆH LÁTOK

 • Charakteristika a rozdelenie organických zlúčenín, názvoslovie organických zlúčenín, Izoméria
 • Nasýtené uhľovodíky , Nenasýtené uhľovodíky reakčné mechanizmy , metódy prípravy látok, polymerizácia
 • Aromatické uhľovodíky, pravidlá substitúcie na benzénovom jadre, indukčný a mezomérny efekt
 • Deriváty uhľovodíkov, vlastnosti a chemické premeny halogénderiváty uhľovodíkov
 • Dusíkaté deriváty uhľovodíkov - nitroderiváty, amíny
 • Heterocyklické zlúčeniny, alkaloidy
 • Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov - hydroxyderiváty, karbonylové zlúčeniny
 • Karboxylové kyseliny a ich deriváty

BIOLÁTKY

 • Chemické zloženie živých sústav, fyzikálne a chemické premeny v živých sústavách
 • Vznik energie v organizme , citrátový cyklus
 • Lipidy a ich metabolizmus
 • Sacharidy a ich metabolizmus, fotosyntéza
 • Bielkoviny
 • Nukleové kyseliny
 • Enzýmy, vitamíny, hormóny.

MATURITNÉ POKUSY - školský rok 2018/19

VLASTNOSTI A ŠTRUKTURA LATOK

 • Pripraviť heterogénnu zmes, oddeliť zložky filtráciou
 • Porovnanie vlastností vápnika, horčíka, uhlíka a síry /kovové vlastnosti, vlastnosti oxidov / a porovnanie s ich postavením v PSP
 • Porovnanie vlastnosti zlúčenín s kovalentnou väzbou (polárnou a nepolárnou)a iónovou - jód a jodid draselný
 • Laboratórne sklo, pomôcky a ich použitie
 • Príprava roztoku definovaného zloženia a meranie hustoty roztoku pyknometrom

CHEMICKÉ REAKCIE A ICH PRIEBEH

 • Dôkaz zákona zachovania hmotnosti pri chemických reakciách
 • Experiment zameraný na zistenie zmeny entalpie sústavy pri rozpúšťaní chemických látok
 • Využitie princípu pohyblivej rovnováhy v roztoku chloridu kobaltnatého na riešenie úloh - fotografie a video
 • Určenie pH roztoku použitím indikátora, (fenolftaleín, metyloranž, lakmus), predpovedanie sfarbenie indikátora v roztokoch
 • Redoxné reakcie peroxidu vodíka

PRVKY A ICH ANORGANICKÉ ZLÚČENINY

 • Elektrolýza vodného roztoku chloridu sodného
 • Príprava komplexných zlúčenín medi s využitím zámeny ligandov
 • Prípravu oxidu uhličitého a meranie objemu vzniknutého plynu
 • Rozlišovanie anorganických solí chemickými reakciami a plameňovými skúškami
 • Reaktivita halogénov a halogenidov
 • Neutralizačná titrácia

CHARAKTERISTIKA A VLASTNOSTI ORGANICKĆH LÁTOK

 • Zostavenie modelov izomérov nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov
 • Dôkaz násobnej väzby v siliciach manganistanovou skúškou
 • Dôkaz prítomnosti C,H, vo vzorke organickej zlúčeniny
 • Práca s chemickými tabuľkami - vlastnosti halogénderivátov uhľovodíkov
 • Acidobázické vlastnosti azofarbív
 • Extrakcia antokyanínov a dôkaz zmeny sfarbenia v závislosti od pH
 • Kyslíkaté deriváty uhľovodíkov - dôkaz aldehydovej skupiny Fehlingovou skúškou
 • Odstraňovanie vodného kameňa roztokom kyseliny octovej

BIOLÁTKY

 • Stanovenie obsahu vody v rastlinnej vzorke
 • Hydrofóbne vlastnosti lipidov, hydrolýza mydla
 • Dôkaz prítomnosti škrobu vo vzorke a jeho rozklad enzýmami
 • Dôkaz prítomnosti bielkoviny vo vzorke
 • Denaturácia bielkovín
 • Redukujúce sacharidy